magner58: (MAG)
[personal profile] magner58
Весь процес і результат непідписання угод із ЄС та Росією викликав роздратування, розуміння чергового відтягування і вже звичне подивування тугодоходимістю до ЄС основ вітчизняної політичної стратегії:
10:11


***

А вже 30-го був даний простий сигнал - можете не чекати наступного раунду переговорів, та й 2015 - рішення вже прийняте і ні перше ні друге жодних можливостей суспільству не дадуть. Для мого покоління цей сигнал значить, що більше можливостей на нормальне суспільство і правила гри на час нашої молодості не буде. Десь так до сороковника будемо з друзями обмінюватися відиками про дороги і подібні результати клептократії, підтримувати/використовувати під все більшим тиском інститути та інструменти громадянського суспільства, ну і звісно все більше і більше будемо кряхтіти під феодальним капіталізмом, витрачати все більше ресурсів на захист свого бізнесу.

Втім для чого всі ці складові зі сфер економічного та суспільного комфорту? Насправді першопричину можна висловити трьома словами однієї пісні:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

magner58: (Default)
magner58

April 2017

S M T W T F S
      1
2345 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 04:33 pm
Powered by Dreamwidth Studios