magner58: (MAG)
[personal profile] magner58
Оскільки я зараз постійно товчуся у форматі Україна-Німеччина, то довелося отримати водійські права у Німеччині, заодно правила німецькі прогнав про всяк. Цікаво було порівняти нашу постанову "Про правила дорожнього руху" з німецьким "Straßenverkehrs-Ordnung".

У німців першою частиною йдуть "загальні правила", у ній першим параграфом два "основні правила":
1) участь у дорожньому русі вимагає постійної уваги до обстановки та уважності до інших учасників
2) кожен учасник дорожнього руху має поводитися так, щоб а) жодному іншому не було спричинено шкоди, б) створено небезпеки чи більшої ніж дозволяють обставини в) перешкоди або г) напрягу.


У нас спочатку йде якась ліва формальна лабуда про "єдиний порядок дорожнього руху на всій території України", "перевезення спеціальних вантажів", "правосторонній рух", "зобов'язані знати й неухильно виконувати", потім одиноко фігурує "бути взаємно ввічливими", потім ще йде "право розраховувати на те, що й інші учасники виконують ці Правила".

Вже після цього без особливих позначень йдуть власне базові правила:
Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати а) небезпеку чи б) перешкоду для руху, загрожувати в) життю або здоров'ю громадян, г) завдавати матеріальних збитків.

Прикольна різниця у якості структурування, пріоритетах правил, включенні у нас окремо матеріальних збитків і те що у нас "напряг" (нім Belästigung) взагалі не фігурує як фактор - у німецькій це поняття охоплює напряги від особистих (когось іншого поведінкою, жестами, мовою) до загальних ("коптіння неба" - шкода навколишньому середовищу, інфраструктурі, суспільству).

Укр Постанова == DE Verordnung/Ordnung == конкретні правила прийняті виконавчим органом для реалізації закону прийнятого законодавчим.

http://www.gesetze-im-internet.de/stvg
http://www.gesetze-im-internet.de/stvo/BJNR015650970.html

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3353-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF

Ще мабуть було б прикольно порівняти підручники з навчання водінню, там же ще більше можливостей для відображення відмінностей менталітету (тобто рівня суспільної культури та відшліфованості формальних суспільних правил).
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

magner58: (Default)
magner58

April 2017

S M T W T F S
      1
2345 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 04:38 pm
Powered by Dreamwidth Studios